maono闪克PM500大振膜麦克风
maono闪克PM500大振膜麦克风
maono闪克PM500大振膜麦克风
maono闪克PM500大振膜麦克风
maono闪克PM500大振膜麦克风
maono闪克PM500大振膜麦克风
maono闪克PM500大振膜麦克风
maono闪克PM500大振膜麦克风
1/4
maono闪克PM500大振膜麦克风
maono闪克PM500大振膜麦克风
maono闪克PM500大振膜麦克风
maono闪克PM500大振膜麦克风
1/4

maono闪克PM500大振膜麦克风

•34MM大振膜咪心,收音不用大声喊
•更清晰、更安静,高解析声音细节
•更专业更兼容,即插即用
•更纯净更稳定
•更适合人声、歌唱,乐器独奏等场景

¥898.00
¥898.00