maono闪克电容麦克风PM422
maono闪克电容麦克风PM422
maono闪克电容麦克风PM422
maono闪克电容麦克风PM422
maono闪克电容麦克风PM422
maono闪克电容麦克风PM422
maono闪克电容麦克风PM422
maono闪克电容麦克风PM422
maono闪克电容麦克风PM422
maono闪克电容麦克风PM422
1/5
maono闪克电容麦克风PM422
maono闪克电容麦克风PM422
maono闪克电容麦克风PM422
maono闪克电容麦克风PM422
maono闪克电容麦克风PM422
1/5

maono闪克电容麦克风PM422

•增益提升,放大声音接收
•实时监听,即时耳返
•触摸感应开关,无声静音
•内置声卡,HIFI芯片
•降噪升级,音质更清晰
•电脑USB接口,即插即用
•全金属外壳
•轻松驾驭多种场合

¥418.00
¥0.00